Najväčší e-shop s nádržami v SR
Pre domkarov, remeselníkov a domácich
majstrov čo majú jasno

Potrebujete poradiť?
Volajte na: +421 903 572 985
Alebo napíšte: obchod@lacne-nadrze.sk

Nákupný košík
0 položiek za 0,00 €
vrátene DPH

Čistiť alebo zadržiavať?

Každý vlastník nehnuteľnosti, v ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný zaistiť ich nezávadnú likvidáciu. V miestach, kde sa nie je možné napojiť na verejnú kanalizáciu ukončenú obecnou alebo mestskou čističkou odpadových vôd, môžete využiť niektoré z nasledujúcich riešení:

  • domová čistička odpadových vôd (ČOV),
  • septik so zemným alebo biologickým filtrom,
  • bezodtoková nádrž (žumpa).

Pri voľbe zariadenia si musíte uvedomiť základné rozdiely a to, že všetky odpadové vody, ktoré do domovej čističky alebo septiku pritekajú, z nich po prečistení taktiež odtekajú. Oproti tomu v bezodtokovej nádrži sú odpadové vody akumulované a v určitých časových intervaloch je potrebné nádrž vyčerpať a vyviesť.

V prípadoch, kedy splaškové alebo iné odpadové vody nie je možné odvádzať do verejnej kanalizácie ukončenej čističkou odpadových vôd, alebo v prípadoch, kedy prečistené odpadové vody nie je možné vypúšťať do verejnej kanalizácie alebo vodného toku alebo z rôznych dôvodov nie je možné prečistené odpadové vody vsakovať (ochranné pásma vodných zdrojov, nevhodné geologické podložie, a pod.), volíte bezodtokovú nádrž (žumpu).

V prípade, že prečistené odpadové vody môžete:

  • vypúšťať do vodného toku,
  • vsakovať cez vsakovaciu studňu alebo vsakovací dren,
  • vypúšťať do verejnej jednotnej kanalizácie,

je výhodnejším riešením zvoliť čističku odpadových vôd alebo septik.

Čistička odpadových vôd je tvorená plastovou nádržou s technologickou vstavbou. Výhodou ČOV je vysoká účinnosť čistenia odpadových vôd, ktorá sa pohybuje v rozmedzí 90 – 97%. Prečistené odpadové vody následne môžete už bez ďalších úprav priamo vypúšťať (viď nižšie), alebo zadržiavať a ďalej využívať, napríklad na zalievanie. Určitou nevýhodou, oproti septiku, je spotreba elektrickej energie, nutná na prevádzku technologického zariadenia.

Septik je rovnako plastová nádrž s vnútorným členením na jednotlivé komory (ideálne sú tri). Samonosný septik nie je dostatočne účinný spôsob čistenia odpadových vôd. Jeho účinnosť sa pohybuje v rozmedzí 30 – 50%, a preto je potrebné zaň osadiť ešte pasívny zemný filter alebo biologický filter. Až takto dočistenú vodu môžete vypúšťať (viď nižšie). Výhodou, oproti čističke, je bezúdržbová prevádzka bez nárokov na energie.

V nasledujúcej tabuľke nájdete orientačný prehľad výhod jednotlivých riešení (podrobne u jednotlivých produktov).

Nádrž (žumpa)SeptikČistička
Výhody jednoduché vybavenie ohlásenia stavby, malé obstarávacie náklady, jednoduchá inštalácia, nevykonávajú sa rozbory odpadových vôd bez spotreby elektrickej energie, vhodné k nepravidelne obývaným nehnuteľnostiam (rekreačné objekty) moderný spôsob čistenia, vysoká účinnosť čistenia, bez nutnosti následného dočistenia odpadových vôd
Nevýhody pomerne vysoké náklady spojené s vyčerpávaním a odvozom odpadových vôd (cca 50 - 100,- € jeden odvoz) zložitejšie vybavenie povolenia, väčšia zastavaná plocha, niekedy zápach z hnilobných procesov, nutnosť dočistenia odpadových vôd zložitejšie vybavenie povolenia, potreba pravidelnej obsluhy, spotreba elektrickej energie
Kontakty:
 Lacne-nadrze.sk

Mobil: +421 903 572 985
od 7:30 do 16:00

E-mail: obchod@lacne-nadrze.sk
Web: www.lacne-nadrze.sk

Facebook
Napíšte nám/dopyt:
* Zaškrtnutím tohto poľa vyjadrujem svoj slobodný a informovaný súhlas so spracovaním odoslaných osobných údajov (meno, email, telefon, adresa) pre potreby vypracovania odpovede.

Správcom odoslaných údajov je spoločnosť DAX Trade SK s.r.o. Údaje slúžia výhradne pre vypracovanie reakcie na prijatú požiadavku a nebudú poskytnuté tretej osobe. Údaje budú uložené po dobu nutnú pre spracovanie reakcie.